HEMTEK ST – kalibracja położenia dyszy z akcesoryjnym przymiarem